Grundlov - bind 2 - Side: 1086
FORARBEJDER TIL GRUNDLOVEN AF 5. JUNI 1849
         
    
  fra til
 
     Højretrunkering
  

1086

3643 3644
Grundlovens tredie Læsning.
3643

§ 73.
Rigsretten paakjender de af Folkethinget mod Ministrene anlagte
Sager.
For Rigsretten kan Kongen lade ogsaa Andre tiltale for Forbrydelser, som han finder særdeles farlige for Staten, naar Folkethinget dertil giver sit Samtykke.
§ 74.
Den dømmende Magts Udøvelse kan kun ordnes ved Lov.
§ 75.
Den med viske Eiendomme forbundne dømmende Myndighed
skal ophæves ved lov.
§ 76.
Retspleien bliver at adskille fra Forvaltningen efter de Regler,
der fastsættes ved Lov.
§ 77.
Domstolene ere berttigede til at paakjende ethvert Spørgsmaal
om Øvrighedsmyndighedens Grændser. Dog kan den, der vil reise
saadant Spørgsmaal, ikke ved at bringe Sagen for Domstolene
unddrage sig fra foreløbigen at efterkomme Øvrighedens Befaling.
§ 78.
Dommerne have i deres Kald alene at rette sig efter Loven.
De kunne ikke afSÆTTES uden ved Dom eiheller forflyttes mod deres
Ønske, udenfor de Tilfældee hvor en Omordning af Domstolene finder
Sted. Dog kan den Dommer, der har fyldt sit 65de Aar, affkediges,
men uden Tab af Indtægter.
§ 79.
Offentlighed og Mundtlighed skal saa snart og saa vidt som
muligt gjennemføres ved hele Retspleien.

I Misgjerningssager og i Sager, der reise sig af politiske Lovovertrædelser, skulle Nævninger indføres.

VII.

§ 80.
Folkekirkens Forfatning ordnes ved Lov.
§ 81.
Borgerne have Ret til at forne sig i Samfund for at dyrke
Gud paa den Maade, der stemmer med deres Overbeviisning, dog at
Jntet læres eller foretages, som strider mod Sædeligheden eller den
offentlige Orden.
§ 82.
Ingen er pligtig at yde personlige Bidrag til nogen anden Gudsdyrkelse end den, som er hans egen; dog skal Enhver, der ikke godtgjør at være Medlem af et i Landet anerkjendt Troressamfund, til
Skolevæsenet svare de til Folkekirken lovdefalede personling Afgifter.
§ 83.
De fra Folkekirken afvigende Troessamfunds Forhold ordnes
nærmere ved Lov.
§ 84.
Ingen kan paa Grund af sin Troesbekjendelse berøves Adgang
til den fulde Nydelse af borgerlige og politiske Rettigheder, eller unddrage sig Opfyldelsen af nogen almindelig Bprgerpligt.

VIII.
§ 85.
Enhver, der anholdes, skal inden 24 Timer stilles for en Dommer. Hvis den Anholdte ikke strax kan sættes paa fri Fod, skal
Dommeren ved en af Grunde ledsaget Kjendelse, der afgives snarest
muligt og senest inden 3 Dage, adgjøre, at han skal fængsles, og,
hvis han kan løslades mod Sikkerhed, bestemme dennes Art eller
Størrelse.

Den Kjendelse, som Dommeren afsiger, kan af Vedkommende
strax særskilt indankes for høiere Ret.

Ingen kan underkastes Varetægtsfængsel for en Forseelse, som
kun kan medføre Straf af Pengebod eller simpelt Fængsel.
§ 86.
Boligen er ukrænkelig. Huusundersøgelse, Beslaglæggelse og Undersøgelse af Breve og andre Papirer maa, hvor ingen Lov hjemler
en særegen Undtagelse, alene skee efter en Retskjendelse.
§ 87.
Eiendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstaae
sin Eiendom, uden hvor Almeenvellet kræver det. Det kan kun skee
isølge Lov og mod fuldstændig Erstatning.
§ 88.
Alle Indskrænkninger i den frie og lige Adgang til Erhverv, som
ikke ere begrundede i det almene Vel, skulle hæves ved Lov.
§ 89.
Den, som ikke selv kan ernære sig eller Sine, og hvis Forsørgelse ikke paaligger nogen Anden, er berettigt til at erholde Hjælp
af det Offentlige, dog mod at underkaste sig de Forpligtelser, som
Lovene herom paabyde.
§ 90.
De Børn, hvis Forældre ikke have Evne til at sørge for deres
Oplærelse, ville erholde fri Underviisning i Almueskolen.
§ 91.
Enhver er berettiget til ved Trykken at offentliggjøre sine Tanker,
dog under Ansvar for Domstolene. Censur og andre forebyggende
Forholdsregler kunne ingensinde paany indføres.
§ 92.
Borgerne have Ret til uden foregaaende Tilladelse at indgaae
Foreninger i ethvert lovligt Øiemed. Ingen Forening kan ophæves
ved en Regjeringsforanstaltning. Dog kunne Foreninger foreløbigen
forbydes, men der skal de strax anlægges Sag mod Foreningen til
dens Ophævelse.
§ 93.
Borgerne have Ret til at samles ubevæbnede. Offentlige Forsamlinger har Politiet Ret til at overvære Forsamlinger under
aaben Himmel kunne forbydes, naar der af dem kan befrygtes fare
for den offentlige Fred.
§ 94.
Ved Opløb maa den væbnede Magt, naar den ikke angribes, kun
indskride, efterat Mængden 3 Gange i Kongens og Lovens Navn
forgjæves er opfordret til at adskilles.
§ 95.
Enhver vaabenfør Mand er forpligtet til med sin Person at
bidrage til Fædrelandets Forsvar, efter de nærmere Bestemmelser,
som Loven foreskriver.

(Fortsættes.)
Trykt og forlagt af Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno.