Grundlov - bind 2 - Side: 962
FORARBEJDER TIL GRUNDLOVEN AF 5. JUNI 1849
         
    
  fra til
 
     Højretrunkering
  

962

3397 3398
1849 Beretning
om
Forhandlingerne paa Rigsdagen.
No. 429.
Hundrede og To Tyvende (126de) Møde.
(Discussion angaaende Valglovens Behandling, sluttet.)

Algreen-Ussing: Til enhver anden Tid vilde jeg have Meget imod at gjøre saa væsentlig en Afvigelse fra Forretningsregulativets Bestemmelser i et saa vigtigt Punkt; men med Hensyn til det
naturlige Ønske at kunne hurtigt tilendebringe Valglovens Behandling skal jeg ikke have Noget imod, at det sættes under Afstemning efter Forretningsregulativets § 34 og afgjøres med ¾
Stemmer.

Ørsted: Man har slet ikke noget Begreb om, hvad Forbindelse den Deel, som er forelagt, kan staae i med den Deel, man
endnu ikke kjender.

Krieger: Jeg skal i den Anledning tillade mig den Oplysning, at Udvalget har troet at kunne afsondre de Bestemmelser, der
vedkomme Folkethinget, fra de Bestemmelser, der vedkomme Landsthinget; Bestemmelserne i den Deel af Betænkningen, som her er
fremlagt, angaae alene Folkethinget.

Algreen-Ussing: Maa jeg endnu tillade mig en Bemærkning.
Jeg veed ikke, om det er den ærede Formands Mening at ansætte
Mødet—hvis Forsamlingen gaaer ind paa det skete Forslag—til
Fredag Eftermiddag istedetfor til Fredag Formiddag; i saa Fald vilde
Comiteen ligefuldt om Formiddagen kunne holde Møde for at fremme
sine Arbeider, og der vilde saaledes desuden finde en saameget mindre Afvigelse fra Regulativet Sted.

Viceformanden: Ja, det er Hensigten.

Ørsted: Men skal ikke Grundlovsudkastet foretages først?

Viceformanden: Ja det forstaaer sig. Men forudsat at der
bliver Tid tilovers, vilde man begynde paa Valgloden. Under alle
Omstændigheder er en Bestemmelse derom fornøden, for dersom dette
ikke skeer paa Fredag, saa vil det skee paa Løverdag og altsaa desuagtet være en Afvigelse fra Forretningsordenen.

Fløe: Jeg vil meget bede Forsamlingen om ikke at afvise dette
Forslag med særligt Hensyn til det Forhold, hvorunder navnlig Jyderne for Tiden befinde sig her.

Da Viceformanden derpaa satte Spørgsmaalet under Afstemning, vedtoges det med 109 mod 1 Stemme at paabegynde
Valglovens Behandling, uagtet Udvalget ikke havde afgivet sin Betænkning om en Deel af Udkastet.

Viceformanden: Der er endnu en Dispensation, som Formanden ønskede at udbede sig af Forsamlingen, fra den almindelige
Forretningsorden, i det Tilfældee, at denne Sag skulde i næste Møde,
nemlig paa Fredag Aften, komme under Forhandling. Det grunder
sig paa den Omstændighed, at Udvalgets Betænkning eller Forslag
først iaften er bleven omdeelt og den ifølge Forretningsordenens
10de Paragraph skulde have foreligget Forsamlingen i 3 Gange 24
Timer, for at Sagen kunde komme under Forhandling. Da det er
den foreløbige Forhandling, hvorom det gjælder, og da der dog endnu
er en Dag imellem, der er fri for Rigsforsamlingens Forhandlinger,
vilde det vel ikke være særdeles betænkeligt at tilstaae en saadan Afvigelse fra Forretningsordenen; det er derhos egentlig kun eventualiter, at man ønsker denne Dispensation, efterdi det er muligt, at Sagen ikke engang vil komme under Behandling før paa Løverdag.
Men for at Sagen ikke skal standses, har den høitagtede Formand
ønsket, at Forsamlingen vilde erklære sig derom, og jeg skal tillade
mig at sætte under Afstemning, at denne Sag kan foretages i næste

Møde, paa Fredag Aften, uagtet Forslagene først iaften ere fremkomne og saaledes kun have foreligget i 2 Gange 24 Timer.
Ved den derpaa følgende Afstemning blev dette Spørgsmaal
eenstemmig besvaret bekræftende med 104 Stemmer.
Efterat derpaa det næste Møde var berammet til Fredag Aften
Kl. 6: 1) Valg af Forsamlingens Embedsmænd; 2) Grundlovssagens 2den Behandling sluttet, 3) den foreløbige Behandling af
Valgloven—blev Mødet hævet.

123de offentlige Møde.
(Det 127de Møde i den hele Række.)
Aftenmøde.
Fredagen den 18de Mai.

(Den endelige Behandling af Grundloven.)

Forhandlingsprotocollen fra forrige Møde blev oplæst.

Formanden anmeldte en Adresse, indgivet af Rigsdagsmanden
for Hjørring Amts 1ste District (Hastrup), fra endeel Beboere af
dette District om at begrændse Valgretten og betrygge alle Statens
Interesser.

Formanden bemærkede, at der efter Dagsordenen ifølge Regulativets Bestemmelser skulde foretages Valg paa Forsamlingens Medlemmer.

Bjerring: Det tør vvistnok ansees for utvivlsomt, at ethvert
Middel, hvorved Forsamlingen kan spare Tid, maa være den kjærkommen. Imidlertid skal der dog efter Regulativet foretages Omvalg
af Forsamlingens Embedsmænd, og efter den Erfaring, vi have gjort
ved de tidligere Valg, vil dette vvistnok kunne medtage en Time eller
derover, uagtet man vvistnok kan ansee det for asgjort, at de Samme
ville blive gjenvalgte. Jeg skal derfor tillade mig at foreslaae den
ærede Forsamling, at den ved en eneste Votering bekræfter de nuværende Embedsmænd i deres Function endnu for de næste fire Uger.
Men da der efter Regulativets Bestemmelse hertil udfordres ¾ af de
afgivne Stemmer, tillader jeg mig at indbyde Forsamlingen til at afgjøre Sagen paa denne Maade.

Efterat Formanden dernæst have gjort Forsamlingens Medlemmer opmærksom paa, at der til dette Spørgsmaals Afgjørelse ifølge
Regulativets § 34 udfordredes ¾ af de afgivne Stemmer, satte han
under Afstemning, hvorvidt Forsamlingens fortiden fungerende Embedsmænd uden Omvalg kunde vedblive deres Functioner endnu i de næste
fire Uger, hvilket ved den derpaa foretagne Afstemning eenstemningen
vedtoges med 92 Stemmer.

Efter Dagsordenen gik man dernæst over til den fortsatte endelige Behandling af Grundlovssagen og navnlig til den til Udkastet
foreslaaede Slutningsindstilling og Grundlovens Titel, hvortil Afstemningslisten indeholdt Følgende:

Slutnings-Indstilling.

152) Ørsteds Forslag: Enten: „at Grundloven ikke udkommer, forinden Samme har været forelagt en i Overeensstemmelse med
Præmisserne til Valgloven af 7 Juli 1848 dannet Repræsenta