Grundlov - bind 2 - Side: 948
FORARBEJDER TIL GRUNDLOVEN AF 5. JUNI 1849
         
    
  fra til
 
     Højretrunkering
  

948

3369 3370
Den endelige Behandling af Grundlovsudkastet. §§ 2, 66 og 80.
Nei.
G. Aagaard. Jacodsen.
Andresen. Fr. Jespersen.
Andræ. H. C. Johansen.
Barfod. Jungersen.
Bjerring. Jørgensen.
Black. Kayser.
Bregendahl. Kirk.
M. P. Vruun. Knuth.
Buntzen. Krieger.
Boisen. Køster.
Balthazar Christensen Chr. Larsen.
G. Christensen. Maden.
H. Christensen. R. N. Møller.
J. Christensen. N. H. Nielsen.
Colding. Nørgaard.
la Cour. Olesen.
Dahl. Olrik.
Dinsen. Cornelius Pedersen.
J. C. Drewsen. J. Pedersen.
M. Drewsen. P. Pedersen.
Duntzfelt. Ploug.
Flor. J. Rasmussen.
Fløe. H. Rasmussen.
Frølund. M. Rasmussen.
Gleerup. Rée.
Gregersen. Schack.
Gudmundsson. Schroll.
Hage. Stender.
J. A. Hansen. Thalbitzer.
L. Hansen. Theilmann.
P. Hansen. Tscherning.
Hermannsen Tuxen.
Hiort. W. Ussing.
Hunderup. Westergaard.
Hækkerup. Winther.
Høier.
Ja.
U. Agaard. Mundt.
Bagger. Paludan-Műller.
Bluhme. Mynster.
Brandt. C. C. Møller.
P. D. Bruun. Neergaard.
Cederfeld de Simonsen. H. C. Nielsen.
Dahlerup. Nyholm.
David. Ostenfeldt.
Funder. Ostermann.
Gram. Oxholm.
Hall. Pape.
Hammerich. B. Petersen.
H. P. Hansen. C. N. Petersen.
Mørk Hansen. Pløyen.
N. Hansen. Scavenius.
Hastrup. Schiern.
v. Haven. Schurmann.
Holck. Brinck-Seidelin.
C. M. Jespersen. Sidenius.
N. F. Jespersen. Tobiesen.
H. Johansen. Tvede.
Johnsen. Algreen-Ussing.
J. E. Larsen. Wegener.
Linnemann. Wulff.
Lorck. Zeuthen.
Lűttichau. Ørsted.
Lűtzhőft.
Fraværende.
Bergmann. Marckmann.
H. B. Bruun. Tage-Műller. (syg).
Buchwaldt. Otterstrøm.
Eriksen. Pjetursson.
Fidiger. Ræder.
Gislason. Schlegel.
Grundtvig. Schytte.
Hasselbalch. Sigurdsson.
Hvidt. Stockfleth.
Jacobæus. Tang.
F. Johannsen. Treschow.
Sehestedt-Juel. Visby.
Leth (syg). With.

Efterat næste Møde var berammet til Onsdagen den 16de,
Kl. 6 Eftermiddag. Fortsættelse af Grundlovssagens anden Behandling, blev Mødet hævet.

122de offentlige Møde.
(Det 126de Møde i den hele Række.)
Aftenmøde.
Onsdagen den 16de Mai.

(Den endelige Behandling af Grundloven. § 80.)

Viceformanden Hvidt besteg i Formandens Forfald Forsædet.

Efter Dagsordenen gik man over til den fortsatte endelige Behandling af Grundlovsudkastet og navling til dets § 80.

Til denne Paragraph indeholdt Afstemningslisten Følgende:
124) Grundtvigs Forslag: „Denne Grundlov kan ikke forandres
uden paa en Rigsdag, som dertil udtrykkelig er sammenkaldt,
og naar de tre Fjerdedele af hele Nigsforsamlingen ere derom
enige med Kongen. “
125) Ørsteds Forslag: Efter Slutningen „er den Grundlov"
tilføies: „Dog kan ingen Forandring i Grundloven, der gaaer
ud paa en Indskrænkning i de Kongen tillagte Rettigheder, eller paa
en Forandring i Arvefølgen, komme under Forhandling, naar
ikke Forslag dertil er gjort eller samtykket af Kongen. “
126) Udkastet: Forslag til Forandring i eller Tillæg til nærværende Grundlov fremsættes paa en ordentlig Rigsdag. Vedtages den derom fattede Beslutning i uforandret Skikkelse af
næste ordentlige Rigsdag, og bifaldes den af Kongen, opløses
begge Thingene, og almindelige Valg foregaae baade til Folkethinget og til Landsthinget. Vedtages Beslutningen 3die Gang
af den nye Rigsdag paa en ordentlig eller overordentlig Samling, og stadfæstes den af Kongen, er den Grundlov.

Efter Formandens Opfordring erholdt den stillede Forslag den fornødne Understøttelse.

Grundtvig: Jeg behøver ikke at sige Forsamlingen, at vi ved
Aftalen eller ved den saakaldte endelige Behandling af Grundloven
ere gaaede rask frem. Vi have kjørt med Damp, og da vi have havt
et temmelig svært Læs af Ændringsforslag, er der naturligviis faldet Meget af. Nu er det vist nok, at der mellem alt det, der saaledes
er faldet af, sagtens maa være Noget, som snart vil savnes, og derfor skulle vi ikke gjøre det, saavidt det staaer til os, altfor vanskeligt
at optage det. Men hvad nu det Ændringsforslag angaaer, som jeg
har gjort, da vil jeg dog ikke lobe nogen Fare ved at holde paa det,
men jeg vil hellere lade det falde med alle de andre. Jeg er vvistnok
nu af den samme Mening, som da jeg gjorde dette Ændringsforslag,