Grundlov - bind 2 - Side: 877
FORARBEJDER TIL GRUNDLOVEN AF 5. JUNI 1849
         
    
  fra til
 
     Højretrunkering
  

877

3227 3228
Den endelige Behandling af Grundlovsudkastet. § 77.

Saameget mere var Anledning dertil, som den Forhandling, der har
sundet Sted angaaende den almindelige Stemmeret med Hensyn til
Statens Repræsentation, undertiden har medført, at der er blevet spurgt
her i Salen om Repræsentation ogsaa i Communen, Spørgsmaal, som
imidlertid kun ere blevne besvarede i Forbigaaende, hvorved det dog forekom mig tydeligt, at selv iblandt dem allerivrigst bestræbte sig
for med Hensyn til Statsrepræsentationen at vedligeholde den almindelige Stemmeret i dens allervideste Adstrækning, den Anskuelse var
almindelig, at et andet Forhold var tilstede med Hensyn til Communerne. Det var, som sagt, af disse Grunde, at jeg troede, det
kunde være i sin Orden at tilføie et saadant Tillæg. Da nu imidlertid dette Forslag ikke er blevet optaget af Comiteen, og det heller
ikke sees at have fundet Anderstøttelse hos nogen af Comiteens Medlemmer, og jeg derefter vel neppe kan nære nogen Tvivl om, hvad
Adfaldet af Afstemningen desangaaende her i Salen vilde blive, men
jeg ikke vil, at dets Forkastelse skulde give Anledning til en saadan
Slutning, som efter min Formening vilde være aldeles urigtig, at
ikke den langt overveiende Deel af Forsamlingen dog i Vvirkeligheden
deelte den Anskuelse, som her er udtalt, troer jeg ikke at burde forlange dette Forslag sat under Afstemning.

Ved den derpaa foretagne Afstemning blev
101) Advalgets Forslag: “Communernes Ret til, under Statens
Tilsyn, selvstændig at styre deres Anliggender vil blive ordnet
ved Lov. “

vedtoges med 100 Stemmer mod 13, hvorved Afstemningen over
102) Adkastet: “Borgerne ere berettigede til selv at bestyre deres
reent communale Anliggender, dog under Statens Tilsyn. “
bortfaldt.

Efter at derpaa det næste Møde var berammet til den følgende
Dag, Rl. 11, Grundlovssagens anden Behandling fortsat, blev
Modet hævet.

118de offentlige Møde.
(Det 122de Møde i den hele Række.)
Torsdagen den 10de Mai.

(Den endelige Behandling af Grundloven. §§ 78 og 22 b.)

Forhandlingsprotocollen for forrige Møde blev oplæst.

Efter Dagsordenen gik man over til den fortsatte endelige Behandling af Grundlovssagen, navnlig til Adkastets § 78 og § 22 b.
Hertil indeholdt Afstemningslisten Følgende:
103) Advalgets Mindretals (Bjerring, Dahl, Jespersen) Hovedforslag: “Adel, Titel og Rang ere afskaffede. “
104) Advalgets Mindretals (Bjerring, Dahl, Jespersen) og G. Aagaards Biforslag: “Enhver i Lovgivningen til
Adel, Titel og Rang knyttet Forret er afskaffet. Adel, Rang
og Titel kunne fremtidig isse meddeles Nogen. Den nuværende
Adel ophører med de nulevende Adelspersoners Død. “
105) G. Aagaards Forslag: “Adel er afskaffet og kan ei indføres i Danmark; Rang og Titler medføre ingen Forret. “
106) Advalgets Mindretals (David, af sing) Forslag i
Slutningen af § 22 b: “Kongen kan ikke meddele anden Rang
og Title end den, ethvert Embede medfører. “

107) Rées Ændring i Adkastet: Efter: “Forret" tilføies: “derunder
ogsaa Kalds- og Forslagsret til Embeder. “
108) Nyholms forslag, tiltraadt af Advalgets Mindretal
(David, Hall): Efter “afskaffet" tilføies: “dog saa, at der
gives Erstatning for Forstrandsretten. “
109) Visby’s Hovedforslag: “Af den et Embede tillagte Rang
svares ingen Skat. “
110) Visby’s Biforslag: “For Rangskat fritages den, der frasiger
sig den med hans Embede følgende Rang. “
111) Ræders Hovedforslag a: Efter § 78 tilføies: “Adel, Titel og
Rang kunne kun meddeles paa Grung af personlige Fortjenester. “
112) Ræders Biforslag: Som a, med Adeladelse af Ordet “Adel".
113) Mørk “Hansens og Linnemanns Forslag: Efter § 78
tilføies: “Den i Lovgivningen til Eiendom knyttede Ret til
at bestikke offentlige Skolelærere er afskaffet. “
114) Barfods Forslag: “Enhver Forret, som i Lovgiv ningen er
knyttet til eller betinget ved Adel, Titel og Rang, er for bestandig afskaffet. “
115) Adkastel: “Enhver i Lovgivningen til Adel, Title og Rang
knyttet Forret er afskaffet. “
116) Rées Forslag: “Ordenstegn afskaffes, dog kunne Ordens- og
Hæderstegn undtagelsesvils uddeles for Admærkelse i Krig mod
Landets Fjende. “
Anmærkn. Rées Bilforslag antages at falde sammen med Advalgets Mindretals (David, af sing).
117) Advalgets Mindretals (David, af fing) Forslag:
„Kongen kan meddele Ordener og Hæderstegn for udmærkede
Fortjenester, der offentlig kundgjøres. “
118) Linnemanns Forslag: Efter § 78 tilføies: “Ingen dansk
Undersaat kan modtage Ordener eller anden Admærkelse af nogen udenlandst Magt. “

Efterat Formanden havde gjort Forsamlingen opmærksom paa,
at § 22 b var opført til Behandling og Afstemning i Forening med
>§ 78, da den angaaer en Gjenstand, der tildeels ogsaa vedrører § 78,
bemærkede han, at Rigsdagsmanden for Maribo Amts 3die District
(G. Aagaard), som Medstiller af Forslaget under Nr. 104, havde
forlangt dette deelt i 3 Dele efter de 3 deri indeholdte Sætninger,
hvilket, da de ovrige Medstillere af Forslaget (Bjerring, Dahl og
C. M. Jespersen) Intet havde derimod at erindre, tillodes, hvorhos
dog Formanden gjorde den Erindring, at Afstemningen over den
første Sætning eller Deel hereafter ganske kunde bortfalde, da den er
aldeles overeensstemmende med Adkastet, ligesom det da ogsaa fandtes
rettere at lade de andre Sætninger eller Dele som Ændringsforslag
(Tillægsforslag) til Adkastet komme til afstemning efter Forslaget
Nr. 105, der gaaer ud paa at sætte Noget istedetfor Adkastet. Fremdeles bemærkede Formanden, at da Forslaget under Nr. 113, efter
hvad der senest var yttret af Forslagsstilleren, ikke gik ud paa, at
Noget skulde tilføies Adkastets § 78, men Meningen var, at det
Foreslaaede, hvis det antoges, skulde optages i en ny, særskilt Paragraph, ligesom han ogsaa selv tidligere havde været af den Formening, at Forslaget ikke godt kunde komme ind i § 78, vilde dette Forslag først komme under Behandling og Afstemning, som en særskilt
Paragraph, efter Nr. 119, efter Behandlingen og Afstemningen af
§ 78 og § 22 b, hvortil man nu gik over.

De stillede Ændringsforslag erholdt efter Formandens Opfordring
den fornødne Anderstøttelse.

(Fortsættes.)
Trykt og forlagt af Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno.