Grundlov - bind 2 - Side: 876
FORARBEJDER TIL GRUNDLOVEN AF 5. JUNI 1849
         
    
  fra til
 
     Højretrunkering
  

876

3225 3226
Den endelige Behandling af Grundlovsudkastet. §§ 72—77.

Da ingen Flere begjerede Orbet, fkred man til Afstemning, som
gav følgende Resultat:
84) Grundtvigs Forslag: “Der skal i hele Riget være en saa
udstrakt Tale- og Skrivefrihed, især om alle Aandelige og
alle offentlige Ting, som det almindelige Vel kan tilstede,
og Trykkefrihedssagen skal ordnes ved en dertil svarende
Lov. “
forkastedes med 93 Stemmer mod 16.
85) Barfods Forslag: “Enhver er berettiget til ved Trykken at
offentilggiøre sine Tanker, dog under Ansvar for Domstolene.
Censur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ingensinde
Paany indføres".
vedtoges med 70 Stemmer mod 46.

Som Følge heraf bortfaldt af stemningen over de paa den ovenfor
meddeelte Afstemningsliste under Nr. 86, 87, 88 og 90 opførte Forslag. (Nr. 89 var, som tidligere bemærket, frafaldet af Forslagsstilleren.)

Derimod blev paragraphen, redigeret saaledes, som den efter Afftemningen over Nr. 85 kom til at lyde, nemlig saaledes:
“Enhver er berettiget til ved Trykken at offentilggjøre sine
Tanker, dog under Ansvar for Domstolene. Censur og andre forbyggende Forholdsregler kunne ingensinde Paany indføres".
Vedtaget med 100 Stemmer mod 8.
Man gik derpaa over til §§ 73, 74, og 75, der efter Formandens Forslag behandledes under Get. Afstemningslisten indeholdt Følgende til disse Paragrapher:
§ 73.
91) Udvalgets Forslag: At istedetfor “Ingen Forening kan ophæves uden ved Dom" sættes: “Ingen Forening kan ophæves
ved en Regieringsforanstaltning. “
92) Udkastet: Borgerne have Ret til uden foregaaende Tilladelse at indgaae Foreninger i ethvert lovligt Øiemed. Ingen
Forening kan ophæves uden ved Dom. Dog kunne Foreninger
foreløbigen forbydes, men der skal da strax anlægges Sag mod
Foreningen til dens Ophævelse.
§ 74.
93) I. A. Hansens forslag: efter “offentlig Fred" tilføies: “men
Forbudet kan derefter af Vedkommende underkastes Domstolenes
Prøvelse. “
94) Udvalgets Forslag: At istedetfor “Forsamlinger paa offentligt
Sted" sættes “Offentlige Forsamlinger" og for “same" “dem".
95) Udkastet: Borgerne have Ret til at samles ubevæbnede. Forsamlinger paa offentligt Sted har Politiet Ret til at overvære.
Forsamlinger under Aaben Himmel kunne forbydes, naar der
af samme kan befrygtes Fare for den offentlige Fred.
§ 75.
96) Udvalgets Forslag: “Ved Opløb tør den væbnede Magt, naar
den ikke angribes, kun indskride, esterat" o. s. v., som Udkastet.
97) Udkastet: Ved Opløb tør den væbnede Magt, naar den ikke
angribes, kun anvendes, efterat Mængden 3 Gange i Kongens
og Lovens Novn forgjæves er opfordret til at adskilles.
Lovslaget under Nr. 93 erholdt, paa Formandens Forespørgsel,
den fornødne Understøttelse.
Da Ingen ønskede at yttre sig i Anledning af disse Paragrapher, gik man over til Afstemningen, der afgav følgende Resultat:
§ 73.
1) Nr. 91. Udvalgets Forslag: “At istedetsor “Ingen Forening
kan ophæves uden ved Dom" sættes “Ingen Forening kan ophæves uden ved en Regjeringsforanstaltning". “
vedtoges med 109 Stemmer mod 6.
2) Nr. 92. Udkastet, med den af forgaaende Afstemning følgende
Forandring:
„Borgerne have Ret til uden foregaaende Tilladelse at indgaae Foreninger i ethvert lovligt Øiemed. Ingen Forening kan
ophæves ved en Regieringsforanstalting. Dog kunne Foreninger foreløbigen forbydes, men der skal da strax anlægges Sag
mod Foreningen til dens Ophævelse. “
vedtoges med 118 Stemmer mod 3.

§ 74.
3) Nr. 93. I. A. Hansens Forslag: “Efter “offentlig Fred" tilføies “men Forbudet kan derefter af Vedkommende underkastes
Domstolenes Prøvelse". “
forkastedes med 62 Stemmer mod 49.
4) Nr. 94. Udvalgets Forslag: “At istedetfor “Forsamlinger paa
offentligt Sted" sættes “Offentlige Forsamlinger" og for “samme"
„dem". “
vedtoges med 109 Stemmer mod 5.
5) Nr. 95. Udkastet, med de af foregaaende Afstemning følgende
Forandringer:
„Borgerne have Ret til at samles ubevæbnede. Offentlige
Forsamlinger har Politiet Ret til at overvære. Forsamlinger
under aaben Himmel kunne forbydes, naar der af dem kan
besrytes Fare for den offentlinge Fred. “
vedtoges med 123 Stemmer mod 1.
§ 75.
6) Nr. 96. Udvalgets Forslag: “Ved ‘Opløb tør den væbnede
Magt, naar ikke angribes, kun indskride, efterat o. s. v.,
som Udkastet. “
Vedtoges med 117 Stemmer mod 1.
7) Nr. 97. Udkastet, med den af foregaaende Afstemning følgende
Forandring:
„Ved Opløb tør den væbnede Magt, naar den ikke angribes,
kun indskride, esterat Mængden 3 Gange i Kongens og Lovens
Navn foriæves er opfordret til at adskilles. “
Vedtoges eenstemmigen med 118 Stemmer.
Man gik derpaa over til § 76, hvortil af stemningslisten indeholdt Følgende:
98) Udvalgets Forslag: Enhver vaabenfør Mand er forpligtet til
med sin Person at bidrage til Fædrelandets Forsvar, efter de
nærmere Bestemmlser, som foreskriver.
99) Udkastet: Enhver vaabenfør Mand er forpligtet til med sin
Person at bidrage til Fædrelandets Forsvar.

Da Ingen vilde ytter sig over denne Paragraph, skred man
strax til Afstemningen, der fik følgende Indhold:
1) Nr. 98. Udvalgets foreslaaede Tillæg til Udkastets Paragraph:
„efter de nærmere Bestemmlser, som Loven foreskriver. “
vedtoges med 110 Stemmer mod 10.
2) Nr. 99. Udkastet, med det ved foregaaende Afstemning billigede Tillæg:
„Enhver vaabenfør mand er forpligtet til med sin Person
at bidrage til Fædrelandets Forsvar, efter de nærmere Bestemmelser, som Loven foreskriver. “
vedtoges med 118 Stemmer mod 1.
Man gik derpaa over til § 77, hvortil Afstemningslisten indeholdt Følgende:
100) W. Ussings Forslag: Efter “ved Lov" tilføies: “den active
Borgerret i Communen skal være betinget af Deeltagelse i de
communale af gister, efter de i Loven nærmere foreskrevne
Regler. “
101) Udvalgets Forslag: Communernes Ret til, under Statens
Tilsyn, selvstændis at styre deres Anliggender vil blive ordnet
ved Lov.
102) Udkastet: Borgerne ere berettigede til selv at bestyre deres
reent communale Anliggender, dog under Statens Tilsyn.
Forslaget under Nr. 100 sik den i Regulativet bestemte Understøttelse.

W. Ussing: Naar jeg under den foreløbige Forhandling
forbeholdet mig at stille Ændringsforslag til denne Paragraph, der
gik ud paa, at der skulde tilsøies et saadant Tillæg “den active Borgerret i Communen skal være betinget af Deeltagelse i de communale
Afgister, efter de i Loven nærmere foreskrevne Regler", gjorde jeg det
af den Grund, at det forekom mig at være passende, i den Paragraph,
hvor det siges, at Communerne skulle have Ret til selvstændig at styre deres
Anliggender, tillige nærmere at udtrykke, hvilke da de active Communalborgere ere, hvem det er, som denne Ret til selvstændig at styre
deres Anliggender skal tilkomme. Det forekom mig, at der desuden