Grundlov - bind 2 - Side: 789
FORARBEJDER TIL GRUNDLOVEN AF 5. JUNI 1849
         
    
  fra til
 
     Højretrunkering
  

789

3051 3052
Den endelige Behandling af Grundlovsudkastet. § 2.

12) Schacks 3die Biforslag: „§ 2 flyttes hen til §§ 64—66."
forkastedes med 86 Stemmer mod 31
13) Udvalgets Forslag: „At Ordene „som den, hvori den overveiende Deel af Folket befinder sig, at ansee som" udgaae."
vedtoges med 82 Stemmer mod 47.
14) Udvalgets Forslag: „At Ordene „og nyder, som saadan, Understøttelse af Staten" ombyttes med „og understøttes som saadam, af Staten"."
vedtoges med 104 Stemmer mod 22.

Som Følge heraf blev der ikke Spørgsmaal om at afstemme over
15) Udkastet (sammenlign Frølunds Hovedforslag: „At Paragraphen gaaer ud."): Den evangelisk-lutherske Kirke er, som den,
hvori den overveiende Deel af Folket befinder sig, at ansee som
den danske Folkekirke og nyder, som saadem, Understøttelse af
Staten.

Derimod blev, da den efter de forudgaaede Afstemninger omredigerede Paragraph, saaledes lydende:

„Den evangelisk-lutherske Kirke er den danske Folkekirke og
understøttes, som saaden, af Staten."
sattes under Afstemning, denne vedtagen med 113 Stemmer mod 11.

Man gik derpaa over til Grundlovsudkastets § 6, hvortil Afstemningslisten indeholder Følgende:
16) Grundtvigs og Grams Forslag: „Kongen skal høre til den
danske Folkekirke,"
17) Udkastet: Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske Kirke.
(Sammenlign Forslag af Winther, Boisen, Leth og Barfod: Paragraphen udgaaer,")
Da Ingen begjerede Ordet, skred man til Afstemning, hvorved
16)Grundtvigs og Grams Forslag: „Kongen skal høre til den
danske Folkekirke."
forkastedes med 74 Stemmer mod 41.
17) Udkastet: „Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske Kirke."
(Sammenlign Forslag af Winther, Boisen, Let hog Barfod: „Paragraphen udgaaer.")
blev, idet der over samme var begjert Afstemning ved Navneopraab

af:
Barfod. M. Rasmussen.
Dinsen. F. Johannsen.
H Ghristensen. Hækkerup.
Grundtvig. Fløe.
L. Hansen. Jungersen.
R. Møller. Olesen.
Winther. Chr. Larsen.
Stender.
saaledes som det af Redenstaaende fremgaaer, vedtaget med 106
Stemmer mod 26.
Ja.
G Aagaard. H. V. Bruun.
U. Aagaard. M. P. Bruun.
Andresen. P. D. Bruun.
Andræ. Buchwaldt.
Bagger. Buntzen.
Bergmann. Cederfeld de Simonsen.
Bjerring. Balthazar Christensen.
Black. H. Christensen.
Bluhme. la Cour.
Brandt. Dahl.
Bregendahl. Dahlerup.
David. Neergaard.
Fibiger. H. C. Nielsen.
Funder. Nyholm.
Gudmundsson. Nørgaard.
Hage. Olesen.
Hall. Olrik.
Hammerich. Ostenfeldt.
H. P. Hansen. Ostermann.
Mørk Hansen. Otterstrøm.
N. Hansen. Pape.
P. Hansen. Cornelius Pedersen.
Hasselbalch. J. Pedersen.
Hastrup. P. Pedersen.
v. Haven. B. Petersen.
Hermansen. C. N. Petersen.
Hiort. Pjetursson.
Holck. Pløyen.
Hunderup. J. Rasmussen.
Hækkerup. Scavenius.
Jacobsen. Schiern.
Jacobæus. Schurmann.
C. M. Jespersen. Schytte.
N. F. Jespersen. Brinck-Seidelin.
F. Johannsen. Sidenius.
H. Johansen. Sigurdsson.
Johnsen. Stender.
Sehestedt-Juul. Tang.
Kirk. Thalbitzer.
Knuth. Theilmann.
Krieger. Tobiesen
Køster. Tscherning.
J. E. Larsen. Tuxen.
Linnemann. Tvede.
Lorck. Algreen-Ussing.
Lüttichau. W. Ussing.
Lützhøft. Wegener.
Madsen. Westergaard.
Marckmann. Bisby.
Mundt. With.
Paludan-Müller. Wulff.
Tage Müller. Zeuthen.
Mynster. Ørsted.
Nei.
Barsod. Jungersen.
Boisen. Jørgensen.
G. Christensen. Kayser.
Colding. Chr. Larsen.
Dinsen. R. N. Møller.
Fløe. N. H. Nielsen.
Frølund. Ploug.
Gleerup. H. Rasmussen.
Gregersen. M. Rasmussen
J. A. Hansen. Rée.
L. Hansen. Schack.
Høier. Schroll.
Fr. Jespersen. Winther.
(Fortsættes.)
Trykt og forlagt af Kgl. Høibogtrykler Bianco Luno