Grundlov - bind 2 - Side: 695
FORARBEJDER TIL GRUNDLOVEN AF 5. JUNI 1849
         
    
  fra til
 
     Højretrunkering
  

695

2863 2864
Den endelige Behandling af Grundlovudkastet § 29 b.

af Paragrapher er gjort flere Forslag af saadan Beskaffenhed, at,
dersom det ene forkastes, Forandringer kunne ønskes i de andre. I
dette Tilfælde behandles det ene Forslag efter det andet, i den Orden,
Formanden fastsætter, indtil eet er antaget. Naar det første Forslag
er forkastet, kan man til det næste, der foretages i et følgende Møde,
stille nye Ændringsforslag, og saa fremdeles. Disse Forslag skulle
være indleverede til Formanden inden en saadan Tid efter det første
Mødes Slutning, som Formanden fastsætter, og meddeles Forsamlingen senest ved Begyndelsen af det Møde, hvori det næste Forslag
skal behandles. Det ved første Afstemning foreløbigen antagne Forslag
behandles tilligemed de stillede Ændringsforslag paany i et følgende
Møde og afstemmes derpaa anden Gang. Skulde ved den første Afstemning intet af Forslagene erholde Majoritet, begyndes ved den
anden Afstemning forfra, ligesom ved den første Afstemning; Forslagene
behandles i særskilte Møder, og det tillades efterhaanden at stille nye
Ændringsforslag til hvert især, om hvis Indlevering og Meddelelse
til Forsamlingen den nysanførte Regel gjælder. Ved enhver af de
ommeldte Behandlinger maae Medlemmerne, med Undtagelse af
Ordsøreren, kun tale een Gang. “

Den høitærede Formand har vistnok havt saameget større Grund
til at stille dette Forslag, som disse Regler vel egentlig bleve vedtagne netop med Hensyn til §§ 30—36 i Udkastet. Imidlertid skulde
jeg dog desangaaende udbede mig Forsamlingens Bestemmelse ved en
Afstemning, saafremt Ingen maatte ønske forinden at tage Ordet.

Da Ingen tog Ordet, satte Formanden det fremsatte Forslag
under Afstemning, og vedtoges dette da eenstemmigen
med 119 Stemmer.

Formanden: Der er endnu en anden Sag, hvorom jeg ønsker Forsamlingens Bestemmelse. Ifølge den oplæste § 16 i Forretningsregulativet, der altsaa skal anvendes med Hensyn til Behandlingen af §§ 30—36, kan, naar det først behandlede Forslag er
forkastet, det andet Forslag ikke foretages før i et følgende Møde.
Nu staaer imidlertid de 2 Forslag, der først ville komme under Behandling, det under Litr. A af den ærede Rigsdagsmand for Præstø
Amts 4de District (Grundtvig) og det under Litr. B af den ærede
Rigsdagsmand for Kjøbenhavns 3die Valgkreds (Ørsted) ikke i nogen
saadan Forbindelse med hinanden, at det er at vente, at der paa
Grund af Forkastelsen af det første, skulde blive stillet noget Ændringsforslag til det andet og det turde maaskee derfor ikke være nødvendigt at bringe Reglen i Regulativets § 16 til Anvendelse med
Hensyn til disse 2 Forslag, men de kunde maaskee begge komme under Behandling i det næste Møde, der vil blive afholdt imorgen.
Jeg skal imidlertid sætte dette Spørgsmaal under Afstemning.

Efter adskillige korte Bemærkninger fra forskjellige Sider i Salen, der fornemmelig dreiede sig om det Hensyn, der formeentligen
maatte tages eller ikke tages ved Spørgsmaalets Afgjørelse til at
Stilleren af Forslaget under Litr. A (Grundtvig) ikke var tilstede i
Forsamlingen, samt efterat der var gjort opmærksom paa, at der i
dette Tilfælde efter Regulativets § 34, da der handledes om en
Afvigelse fra Regulativets Bestemmelse (nemlig dets § 16, der i Forveien var vedtagen at skulle komme til Anvendelse her), udfordredes
en Majoritet af 3 Fjerdedele, blev det sat under Afstemning, hvorvidt
Forslagene under Litr. A og Litr. B (Grundtvigs og Ørsteds) skulde
behandles i eet Møde, men blev dette Spørgsmaal besvaret benegtende med 85 mod 32 Stemmer.

Formanden berammede det næste Møde til den følgende Dag,
Onsdagen den 25de April, Formiddag Kl. 10, Grundlovssagens anden Behandling fortsat, navnligen Ørsteds Forslag under Nr. 138
og 139 og Scavenius’s under Nr. 140 og derefter Grundtvigs
Forslag Litr. A til §§ 30—36 i Udkastet, og hævede dermed
Mødet.

104de offentlige Møde.
(Det 108de Møde i den hele Række.)
Formiddagsmøde.
Onsdagen den 25de April.

(Den endelige Behandling af Grundloven. § 29 b.)

Forhandlingsprotocollen for forrige Møde blev oplæst.

Formanden anmeldte at have modtaget:
1) 33 Adresser, om Ophævelse af Toldlinien mellem Iylland og
Slesvig, forsynede med 1,371 Underskrifter, indleverede af Rigsdagsmændene for Ribe Amts 2det og 3die Valgdistrict (H. C.
Nielsen og N. Hansen).
2) 252 Fortsættelser af Adresser, om almindelig Valgrets Bibeholdelse med 17,682 Underskrifter.
Efter Dagsordenen gik man derefter over til Fortsættelsen af
Grundlovssagens anden Behandling og da først til Ørsteds Forslag til Tillægsparagrapher, hvortil Afstemningslisten indeholder Følgende.

Der tilføies Afsnit III to Paragrapher af følgende Indhold:
138) Kongen meddeler, deels umiddelbart, deels gjennem de Regjeringsmyndigheder, som det er overladt, de Bevillinger og Undtagelser
fra de nugjældende Love, som ifølge hidtil gjældende Regler have
været i Brug. Fra de Love, som herefter gives, kunne ingen
andre Undtagelser gjøres end dem, som Loven selv særlig maatte
hjemle. Der vil paa første eller anden forestaaende Rigsdag
blive forelagt Udkast til en Lov, der navnlig med Hensyn til de
Tilfælde, hvor de hidtil gjældende Regler ikke ere aldeles klare,
nærmere bestemmes, hvorledes der med Hensyn til foranførte Bevillinger og Undtagelser bliver at forholde.
139) Kongen kan udstede saadanne Anordninger, der findes fornødne
til at forskaffe Loven behørig Virksomhed, i hvilke dog naturligviis Intet maa indeholdes, som strider imod nogen gjældende Lov.
Ovenstaaende Forslag blev paa deni Regulativet fastsatte Maade
understøttet, hvorefter man gik over til Forhandlingen først af den
under Nr. 138 foreslaaede ny Paragraph.

Ordføreren: Jeg tillader mig at bemærke, at hvis det ved
nærværende Forslag reiste Spørgsmaaal her skal komme under nærmere Forhandling, saa maa jeg andrage paa, at man adskiller den
sidste Sætning og de to andre, men jeg antager iøvrigt, at hvis man
ei her sætter Spørgsmaalet under ny Forhandling, saa vil der blive
Spørgsmaal om et Tillæg af en midlertidig Bestemmelse, som antyder, med Hensyn til Undtagelser fra de ældre Love, hvad der nu ikke
er antydet paa Grund af at Udvalgets Forslag igaar ikke blev
antaget.

Ørsted: Jeg er villig til dette; jeg kunde ogsaa være villig
til, at den sidste Deel af Paragraphen kunde udgaae.

Formanden: Jeg vil gjøre opmærksom paa, at efter den Afstemning, som fandt Sted igaar under Nr. 122, kunde det være
tvivlsomt, om den mellemste Sætning „Fra de Love — maatte hjemle“
ikke allerede er afgjorte og saaledes ikke paany kunde komme under
Afstemning. Da Redactionen imidlertid er forskjellige, og Nogle kunne
have stemt mod Slutningen af 122 paa Grund af, at de fandt den
mindre tydelig udtrykt, navnligen formedelst Udtrykket da, og at de
derfor have foretrukket at stemme over den samme Tanke i den Form
og Forbindelse, hvori den er fremsat i Nr. 138, troer jeg, dog at
det kan gaae an. Man kunde da dele Forslaget i tre særskilte Afstemninger. Saaledes troer jeg ikke, at der fra Formens Side er
noget iveien for, at dette Punkt kommer under Afstemning.

Tscherning: Altsaa skulde vi paa denne Vei kunne komme
til at saae det som en Tillægsparagraph, hvad der igaar var forkastet?

Ordføreren: Ja, men det er under en anden Forudsætning.

Tscherning: Paa den Maade kunde man egentlig aldrig
blive færdig, idet man bestandig bragte frem som en Tillægspara