Grundlov - bind 2 - Side: 660
FORARBEJDER TIL GRUNDLOVEN AF 5. JUNI 1849
         
    
  fra til
 
     Højretrunkering
  

660

2793 2794
Den endelige Behandling af Grundlovsudkastet. §§ 15—16.

udkastet, idet det gik ud paa, at hverken Kongen eller Rigsforsamlingen skulde kunne foreslaae Forandringer i Civillisten, medens Forslaget under Nr. 48 gik ud paa, at Kongen alene skulde have denne
Ret.

Resultatet af Afstemningen blev følgende:

1) Nr. 49. Schacks Forslag: „Foran „Los" indskydes „uforanderlig. "
blev forkastet med 105 Stemmer mod 6.

2) Nr. 48. Tschernings Forslag: „Hvad enten Udvalgets
Forslag gaaer igjennem eller Udkastet beholdes, tilføies:

„Kongen alene forbeholdes Ret til at foreslaae Forandringer
i den for hans Regjeringstid ved Thronbestigelsen fastsatte
Civilliste. ""

Ved Optællingen fandtes der af Secretairerne at være 58 Stemmer
for og 59 imod; da imidlertid Tallene laae hinanden saa nær, at
Secretairerne ikke turde indestaae for Optællingens fuldkomne Nøiagtighed, lod Formanden en ny Afstemning foretage ved Navneopraab.

Stemmegivende 127 — 24 Fraværende — absolut Stemmefleerhed 64.

Forslaget blev forkastet med 67 Stemmer mod 60.

Nei.
Andræ. Lützhöst
Bergmann. Madsen.
Bjerring. Mundt.
Bregendahl. Paludan-Müller.
P. D. Vruun. Tage Müller.
Colding. Neergaard.
Dahl. H. C. Nielsen af Tranberg.
David. Nyholm.
Drewsen af Silkeborg. Nørgaard.
Fibiger. Olrik.
Frølund. Ostermann.
Funder. Otterstrøm.
Gislason. Pape.
Gleerup. I. Pedersen af Sæding.
Hage. P. Pedersen af Kjøbenhavn.
Hall. B. Petersen af Kjøbenhavn.
H. P. Hansen. C. N. Petersen af Hjørring.
Hastrup. Pjetursson.
Hermannsen. Pløyen.
Hiort. Rée.
Holck. Ræder.
Hvidt. Schack
Jacobæus. Schiern.
F. Jrspersen af Bogense, Sidenius.
N. F. Jespersen. Theilmann.
Johnsen. Tobiesen.
Kayser. Tuxen.
Kirk. Tvede.
Krieger. Algreen-Ussing.
Chr. Larsen af Dalby. W. Ussing af Viborg.
I. C. Larsen. Wegener.
Linnemann. Westergaard.
Lorck. Ørsted.
Lüttichau.
Ja.
G. Aagaard. M. P. Bruun.
U. Aagaard. Buchwaldt.
Andresen. Boisen.
Bagger. Cederfeld de Simonsen.
Barfod. Balthazar Christensen.
Black. Georg christensen.
Bluhme. H. Christensen.
Brandt. I. Christensen.
la Cour. Knuth.
Dahlerup. Mynster.
Dinsen. C. C. Møller.
Drewsen af Kjøbenhavn. R. N. Møller.
Duntzfelt. N. H. Nielsen af Løserup.
Flor. Olesen.
Fløe. Ostenfeldt.
Gregersen. Oxholm.
Gudmundsson. Cornelius Petersen af Davinde.
Hammerich. Ploug.
I. A. Hansen af Kjøbenhavn. H. Rasmussen af Egense.
Mørk Hansen. I. Rasmussen af Svanninge.
N. Hansen. M. Rasmussen af Herlufmagle.
Hasselbalch. Schroll.
v. Haven. Schurmann.
Hækkerup. Schytte.
Høier. Stender.
Jacobsen. Tang.
H. C. Johansen af Østrup. Tscherning.
Sehestedt-Juel. Winther.
Jungersen. Visby.
Jørgensen. Wulff.

Fraværende.

H. B. Bruun. Leth.
Buntzen. Marckmann.
Erichsen. Scavenius.
Gram. Schlegel.
Grundtvig. Brinck-Seidelin.
L. Hansen af Bjelkerup. Sigurdsson.
P. Hansen af Albbetved. Skeel.
Hunderup. Stockfleth
C. M. Jespersen. Thalbitzer.
F. Johannsen af Houby. Treschow.
H. Johansen af Knardrup. With.
Køster. Zeuthen.

3) Nr. 50. Udvalgets Forslag: „Kongens Civilliste bestemmes for
hans Regjeringstid ved Lov. Derved fastsættes tillig, hvilke
Slotte og andre Statseiendele skulle henhøre til Civillisten.
Civillisten kan ikke behæftes med Gjeld. "
blev vedtaget med 118 Stemmer mod 5.

Som Følge af dette Resultat bortfadt Afstemningen over
Nr. 51. Udkastet: „Kongen Civilliste bestemmes for hans Regjeringstid ved Lov. Derved fastsættes tillige, hvilke Slotte og
andre Statseiendele skulle henhøre til Civillisten. "
Discussionen gik derpaa over til § 16 i Grundlovsudkastet.
Til denne Paragraph indeholdt den omdeelte Afstemningsliste følgende
Forslag.

1) Nr. 52. Ørsteds Forslag: At § 16 affattes saaledes:
„De Apanager, som for Tiden ere tilstaaede Enkedronningerne, Prindser og Prindsesser, blive at udrede blandt Statens
andre Udgifter. De bør ikke nydes udenfor Riget, naar ikke
Rigsdagen dertil giver sit Samtykke, eller de allerede nu dertil
have, erhvervet en gyldig Rettighed. Det vil i Fremtiden være
Rigsdagens Sag, i Forening med Kongen at bestemme, hvad
Lemmerne af den kongelige Familie bør nyde til en efter deres
Stilling sømmelig Underholdning, saavelsom den Brudeskat, der
bliver at tillægge kongelige Prindsesser, naar de med Kongens
Samtykke indgaae Ægteskab, hvorimod de derefter Intet nyde af
Statskassen, med mindre Kongen og Rigsdagen maatte finde
Anledning til at bevile det. "

2) Nr. 53. Udvalgets Forslag (sammenlign § 82): „For Medlemmerne af det kongelige Huus kan der bestemmes Apanager ved Lov.
Apanagerne kunne ikke uden Rigsdagens Samtykke nydes udenfor Riget. "

3) Nr. 54. Udkastet: „For Medlemmerne af det kongelige Huns kan