Grundlov - bind 2 - Side: 633
FORARBEJDER TIL GRUNDLOVEN AF 5. JUNI 1849
         
    
  fra til
 
     Højretrunkering
  

633

2739 2740
Den endelige Behandling of Grundlovsudkastet. §§ 1 og 3.

Scavenius: Det forekommer mig, at det ikke alene er i disse
Ord, som Udvalget har meent skulde udgaae, der ere overflødige,
men den hele Paragraph er i mine Tanker overflødig. Der er ikke
skeet den mindste Forandring i hvad der er foreslaaet i Udkastet; Kongen faaer den selvsamme Myndighed, hvad enten Paragraphen bliver staaende eller ikke, og begge Thingene faae al den samme Myndighed, de skulle have, uagtet denne Paragraph gaaer ud Det forekommer mig derfor, at denne Paragraph hører til den samme Kategori som syvende Afsnit, om hvilket flere Medlemmer have gjort opmærksom paa, at det var aldeles overflødigt, og hver Gang, jeg har
læst denne Paragraph, rinder det mig i Sinde, hvad jeg i min
Barndom læste i Udkast til Geographier, hvor der ved ethvert Land
stod en lignende kortfattet Anmærkning om, at Regjeringformen var
uindskrænket- eller indskrænket-monarkisk eller noget Lignende til Efterretning for vedkommende Lærlinger, og da det forekommer mig, at
der ikke siges Andet ved denne Paragraph, formener jeg, at den bør
udgaae, og jeg stemmer derfor imod den.

Ørsted: Jeg skal blot ved denne Paragraph tillade mig at gjøre den
Bemærkning, der ogsaa passer paa enkelte andre Paragrapher, nemlig, at jeg under den foreløbige Behandling har fremsat Forslag til
en forandret Redaction, som jeg vistnok ikke anseer for uvigtige eller
urigtige, da det fremfor Alt ved en Grundlov er vigtigt for Opfattelsen og Forstaaelsen, i hvilke Udtryk Bestemmelserne ere givne.
Imidlertid har jeg dog med Hensyn til de mange andre Gjenstande
for Forsamlingens Overveielse troet, ikke at burde trætte den med ogsaa at stille et Forandringsforslag i denne Henseende, og jeg skal
derfor blot gjøre denne almindelige Bemærkning

B. Christensen: Jeg skal blot tillade mig at rette den Opfordring til den høitærede Formand, om han ikke vil anmode de
ærede Talere at anstrenge deres Stemme lidt mere, end Tilfældet
var med de to Sidste, hvis Foredrag det har været mig, og jeg antager agsaa de mig nærmest Siddende, umuligt at høre. Jeg maa
saameget mere andrage herpaa, som det under den endelige Behandling,
hvor Afstemning skal finde Sted, er af særdeles Vigtighed, og Forsamlingen vistnok ikke kan ønske den Forstyrrelse, som opstaaer ved, at
man maa løbe fra sin Plads for at opfatte Foredragene.

Formanden: Jeg antager, at de ærede Medlemmer, saavidt
det er dem muligt, ville imødekomme det yttrede Ønske.

Ordføreren: Jeg mindes, at den ærede 24de kongevalgte
Ridsdagsmand (Scavenius) engang i Provindsialstænderne, da han
var Ordfører, tillod sig den Yttring i Anledning af et Forslag, der
var fremkommet fra et Medlem, at han ikke kunde troe, at det var
alvorlig meent. Jeg tør altsaa følge hans Exempel, og i den Tro,
at hans Bemærkning ikke var alvorlig meent, skal jeg fritage mig for
at besvare den.

Da ingen Flere ønskede at yttre sig over § 1, satte Formanden
Paragraphen, forandret, saaledes som af Udvalget foreslaaet under
Nr. 1 paa Afstemningslisten, saalydende:
1) Udvalgets Forslag: Regjeringsformen er indskrænket-monarkisk.
Kongemagten er arvelig.

under Afstemning, hvoraf Resultatet blev, at den saaledes forandrede
Paragraph vedtoges med 105 Stemmer imod 3.

Efter at Formanden dernæst havde bemærket, at han ansaae det
for rigtigst, i Lighed med hvad der var skeet ved den foreløbige Behandling, at den endelige Behandling af § 2 udsattes til Behandling
i Forbindelse med det af Udvalget foreslaaede Afsnit VI b, uden at
dette dog skulde have nogen indflydelse paa dens Plads, der er
forbeholdt i dette Afsnit, gik man over til Behandlingen af Udkastets § 3, hvortil Afstemningslisten indeholdt Følgende:

2) Winthers Hovedforslag: Den høieste Magt er hos Kongen og
Folket i Forening.
Den lovgivende Magt udøves af Kongen og Folkerepræsentationen i Forening. Kongens Organ skal være ansvarlige
Statsraad. Den udøvende Magt betroes til ansvarlige Ministre;
den dømmende Magt till Domstolene.
3) Winthers Biforslag: Den lovgivende Magt udøves af Kongen
og Rigsdagen i Forening.
Den udøvende Magt overdrages til Kongen ene; denne
Magt kan han kun anvende gjennem ansvarlige Ministre.
Den dømmende Magt udøves ved Domstolene.
4) Udvalgets Forslag: Den lovgivende Magt er hos Kongen og
Rigsdagen i Forening. Den udøvende Magt er hos Kongen.
Den dømmende Magt er hos Domstolene.
5) Udkastet: Den lovgivende Magt er hos Kongen og Rigsdage i
Forening. Den udøvende Magt er hos Kongen. Den dømmende Magt er hos de anordnede Domstole.

Ifølge den Beslutning, Forsamlingen tidligere havde vedtaget,
nemlig at intel Ændringsforslag kan komme under Forhandling og
Afstemning, uden at den understøttes idetmindste af eet Medlem, opfordrede Formanden de Medlemmer, der ønskede at understotte de under Nr. 2 og 3 stillede Forslag, til at erklære dette.

Jungersen: Jeg tillader mig at gjøre Hr. Formanden opmærksom paa, at Forslagsstilleren ikke i Øieblikket er her tilstede, og
at han, saavidt jeg veed, agter at tage sit under Nr. 2 stillede Hovedforslag tilbage. Hvad angaaer det under Nr. 3 stillede Forslag
er jeg villig til at understøtte samme, da jeg er enig i dets Grundtanke, skjøndt jeg fuldtvel erkjender, det ikke vil gjøre nogen Forskjel
i praktisk Henseende, om Paragraphen vedtages efter detter Forslag
eller efter Udvalgets.

Formanden: Det vil altsaa kun være det under Nr. 3 stillede
Ændringsforslag, der vil komme under Forhandling og Afstemning.

Ordføreren: Udvalget har med Hensyn til denne Paragraph
blot foreslaaet, at der istedetfor „anordnede Domstole“ sættes „Domstolene“, altsaa at Ordet anordnede gaaer ud, fordi Ordet „anordnede“ og „Anordning“ opsattes i sædvanlig juridisk Sprogbrug i
Modsætning til Loven, skjøndt vel naturligviis her er Meningen, at
Domstolene kun kunne ordnes ved Lovene.

Grundtvig: Jeg skal kun bemærke det, jeg desuagtet troer,
at Udkastets „anordnede Domstole“ maatte foretrækkes for Udvalgets
nøgne Domstole, skjøndt jeg fuldtvel erkjender, at anordnede ikke er
det rette Ord, men det burde vel hedde de lovmæssige Domstole.

(Fortsættes.)
Rettelser.
Nr. 333 Spalte 2631 33 Linie f. o. „Aalborg Amts 2det District (Schurmann) “
læs: „Aarhuus Amts 2det District (Otterstrøm). “
— 335 — 2649 38 — „den almindelige Kaldsret“ læs: „Adelens Kaldsret. “
— 341 — 2697 efter Linie 6 tilføies: „Flors Forslag: Istedetfor Plougs
Tillæg tilføies efter Ordet „Slutning“ — „men
intet saadant Forslag kon komme under videre Behandling og Afstemning, med mindre idetmindste
eet Medlem, efter Forslagsftillerens Anbefaling
(Motivering) erklærer sig for samme. “
— — — 2698 Linie 8 — 9 „Talefriheden. Talefriheden har“ læs“: „Talefriheden, Talefriheden for“.
Trykt og forlagt af Kgl. Hofbogtrvkker Bianco Luno.