Grundlov - bind 2 - Side: 39
FORARBEJDER TIL GRUNDLOVEN AF 5. JUNI 1849
         
    
  fra til
 
     Højretrunkering
  

39

1551 1552
A. Grundlovsudkastet.

§ 56.
Intet Andragende maa overgives noget af
Thingene uden gjennem et af dets Medlemmer.
§ 57.
Finder Thinget ikke Anledning tit om et
Andragende at fatte Beslutning, kan det henvise det til Ministrene.
§ 58.
Thingenes Møder ere offentlige. Dog kan
Formanden eller 5 Medlemmer forlange, at
alle Uvedkommende fjernes, hvorpaa Thinget
afgjør, om Sagen skal forhandles i offentligt
eller hemmeligt Møde.
§ 59.
Ved sin Forretningsordning fastsætter ethvert af Thingene de nærmere Bestemmelser,
som vedkomme Forretningsgangen og Ordens
Opretholdelse.

VI.

§ 60.
Rigsretten bestaaer af 16 Medlemmer, der
vælges paa 4 Aar, Halvdelen af Landsthinget, Halvdelen af Landets øverste Domstol,
blandt disses egne Medlemmer. Den vælger
selv sin Formand af sin egen Midte.

B. Comiteens (Majoritets) Indstilling.

§ 56.
Som Udkastet.
§ 57.
Som Udkastet.
§ 58.
Thingenes Møder ere offentlige. Dog kan
Formanden eller det i Forretningsordenen bestemte Antal Medlemmer forlange, at alle Uvedkommende fjernes, hvorpaa Thinget afgjør,
om Sagen skal forhandles i offentligt eller
hemmeligt Møde.
§ 59.
Ethvert af Thingene fastsætter de nærmere
Bestemmelser, som vedkomme Forretningsgangen og Ordens Opretholdelse.
§ 59 b.
Naar et Lovforslag bliver forkastet af et
af Thingene, kan det ikke oftere foretages
af samme Thing i samme Samling.
§ 59 c.
Naar et Lovforslag er vedtaget i det ene
Thing, bliver det i den Form, hvori det er
vedtaget, at forelægge det andet Thing; hvis
det der forandres, gaaer det tilbage til det
første; foretages her atter Forandringer,
gaaer Forslaget paany til det andet thing.
Opnaaes da eiheller Enighed, skal, naar et
Thing forlanger det, hvert Thing udnævne et
lige Antal Medlemmer til at træde sammen i
et Udvalg, som afgiver Betænkning over
Uovereengstemmelserne. I Henhold til Udvalgets Indstilling finder da endelig Afgjørelse
Sted i ethvert Thing for sig.
§ 59 d.
Den aarlige Rigsdag sammentræder den
første Mandag i October, dersom Kongen ikke
forinden har sammenkaldt den.
§ 59 e.
Rigsdagens Forsamlingssted er Hovedstaden. I overordentlige Tilfælde kan Kongen
sammenkalde den udenfor Kjøbenhavn.
§ 59 f.
Den forenede Rigsdag dannes ved Sammentræden af Folkethinget og Landsthinget.
Til at tage Beslutning udfordres, at over
Halvdelen af hvert Things Medlemmer er tilstede og deeltager i Afstemningen. Den vælger
selv sin Formand og fastsætter iøvrigt de nærmere Bestemmelser, der vedkomme Forretningsgangen.

VI.

§ 60.
Naar Rigsret skal sættes, udnævner Landsthinget tolv af sine Medlemmer, der træde sammen med tolv af Landets øverste Domstol, som
denne dertil udnævner. Anklageren og den Anklagede udskyde hver 1/6 af begge Klasser. De
tilbageblivende 16 Medlemmer, der vælge en
Formand udaf deres Midte, danne Rigsretten. En Lov ordner nærmere Forfølgningsmaaden.

C. Minoritetsindstillinger.

§ 59 c.
Naar et Lovforslag først har været forelagt
det ene Thing, og i dette er vedtaget, bliver
det tilligemed de Forandringer, hvormed det
er vedtaget, at forelægge det andet Thing;
hvis samtlige disse Forandringer ikke der tiltrædes, eller hvis nye Forandringer der vedtages, gaaer det tilbage o. s. v.